Wetswijzigingen 2018 Deel 2

In 2018 vinden er weer verschillende wetswijzigingen plaats. Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Schenkingsvrijstelling van maximaal €100.000 kan doorwerken in 2018
Per 1 januari 2017 is de eenmalige 
schenkingsvrijstelling  omhooggegaan van €53.016 naar €100.000. De schenking moet worden aangewend voor:
De aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning; of de aflossing van de eigenwoningschuld; of de aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning; of de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.
In tegenstelling tot 2013-2014 geldt er wel een leeftijdscriterium: de ontvanger moet op het moment dat de schenking tot stand komt tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Er hoeft geen sprake te zijn van een ouder-kind relatie. De schenking mag worden verspreid over drie achtereenvolgende jaren. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40 jaar. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning.

Verplicht minimum bedrag VvE reservefonds in 2018
Al langere tijd zijn VvE’s verplicht om een reservefonds te hebben voor het financieren van groot onderhoud aan het appartementencomplex. De wet schrijft echter niet voor hoeveel er in de kas moet zitten. Dit gaat in 2018 veranderen. Op 1 januari 2018 wordt de ‘Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars’ ingevoerd. Op grond van deze wet dient er jaarlijkse een reservering ten behoeve van het reservefonds plaats te vinden. De VvE’s hebben daarbij twee opties. De grootte van deze jaarlijkse reservering zal door de vergadering van de VvE worden vastgesteld op grond van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of een bedrag van ten minste 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw. Het gevolg van de wet is dat de maandelijkse bijdrage fors omhoog kan gaan bij een VvE die geen geld in het reservefonds heeft.

Overgangsrecht
Het overgangsrecht is op dit moment drie jaar. Dat betekent dat alle bestaande VvE’s drie jaar na inwerkingtreding de minimale jaarlijks reservering ten behoeve van het reservefonds moeten realiseren. Indien er uiterlijk 1 januari 2021 niet is voldaan aan deze nieuwe verplichting dan is het mogelijk om bijvoorbeeld het bestuur aan te schrijven of het onderhoud op de vergadering van de VvE te bespreken. Indien dat onvoldoende effect heeft, dan kan een VvE-lid zich wenden tot de rechter om nakoming van de verplichting af te dwingen.

Lening aangaan mogelijk
Met de nieuwe wet is het uitdrukkelijk voor alle VvE’s mogelijk om een lening aan te gaan, mits de splitsingsakte dit niet verbiedt. De rente van de lening is voor de leden van de VvE aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de bank kan alleen de appartementseigenaar aanspreken voor hun eigen aandeel.
Hoofdelijkheid is daarmee niet van toepassing. De leenschuld gaat bij de levering van het appartement over op de nieuwe eigenaar. De lening kan worden gebruikt om het noodzakelijk onderhoud te bekostigen of om over te gaan tot verduurzaming.

Subsidie energiebesparende maatregelen koopwoning
Indien een eigenaar energiebesparende voorzieningen wil aanbrengen in zijn woning kan hij gebruik maken van een subsidie. De ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. De subsidie kan vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 worden aangevraagd. Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling, zeker nu de nieuwe Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars de mogelijkheid voor VvE’s biedt om een lening aan te gaan. 

De Wwft in 2018
De Wwft wordt naar verwachting in de loop van 2018 verder aangescherpt op basis van de Europese Vierde Anti-Witwasrichtlijn. Het wetsvoorstel om dit in te voeren ligt nu bij de Tweede Kamer. Door de implementatie van de richtlijn worden twee kernverplichtingen uit de Wwft bestendigd: het cliëntenonderzoek en de meldplicht. De risico gebaseerde aanpak blijft het uitgangspunt. De manier waarop u cliëntenonderzoek moet uitvoeren gaat wel veranderen, u zult zelf actiever op de risico’s rondom een transactie of opdrachtgever moeten letten. Ook worden de definities van uiteindelijke belanghebbenden (UBO) en politiek prominente personen (PEP) nader ingevuld. Daarnaast moet u uw eigen kantoor onderwerpen aan een risicoanalyse en de uitkomsten daarvan vastleggen. Bovendien worden de sanctiemogelijkheden verder uitgebreid en worden de boetes verhoogd.

Huurliberalisatiegrens blijft bevroren in 2018
De huurliberalisatiegrens blijft ook in 2018 bevroren. De huurliberalisatiegrens is €710,68. De liberalisatiegrens is per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Voorheen liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een bepaald jaar tot en met 31 juli in het volgende jaar. Huurprijzen kunnen als gevolg van de jaarlijkse toegestane verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens uitstijgen.

Huurtoeslaggrens blijft bevroren in 2018
Ook de huurtoeslaggrens blijft in 2018 bevroren. De algemene huurtoeslaggrens is per 1 januari 2016 eveneens voor 3 jaar bevroren. De algemene huurtoeslaggrens € 710,68 en zal ook voor 2018 € 710,68 bedragen.Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2018 maximaal €417,34 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2017 was dat €414,02 euro.

Bron: Vastgoed 12122017

Recent bekeken