Wanneer mag u het perceel van een ander gebruiken?

Als een woning, waarvan de kozijnen moeten worden geschilderd, op de perceelsgrens staat, moet het perceel van de buren betreden worden. Dat kan lastig zijn als de verstandhouding niet goed is. Kan het ladderrecht dan helpen?

Ladderrecht: de voorwaarden

Burgerlijk Wetboek.  Het recht om onder bepaalde voorwaarden het perceel van de buren te gebruiken, is neergelegd in artikel 5:56 BW. Dit recht wordt in de praktijk ook wel aangeduid als het ‘ladderrecht’ of ‘steigerrecht’. Anders dan deze benaming wellicht doet vermoeden, heeft dit recht een ruimer bereik dan alleen het gebruik van ladders en steigers. Dit recht kan bijvoorbeeld ook van belang zijn bij de aanleg van een bouwweg.

Onder voorwaarden.  Volgens de wet mag andermans grond alleen gebruikt worden als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Noodzakelijk.  Het gebruik moet noodzakelijk zijn. Het perceel van de buren mag alleen gebruikt worden als er geen redelijk alternatief is en u het gebruik tot een minimum beperkt.

2. Tijdelijk.  Het gebruik moet tijdelijk zijn. Blijvend gebruik, bijv. door het plaatsen van een permanente steiger, is dus niet toegestaan.

3. Informeren.  De buren moeten voldoende worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Tip. Informeer de buren (bij voorkeur schriftelijk) over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Bij voorkeur ruimschoots op tijd, zodat zij niet met een voldongen feit geconfronteerd worden.

4. Schade vergoeden.  Het gebruik geschiedt tegen schadeloosstelling. Als er bij het gebruik van het andermans perceel schade wordt aangericht, moet de gebruiker die schade vergoeden. Tip.  Maak foto’s vóór de start. Zo is achteraf eenvoudig te zien of er schade is ontstaan en waaruit die schade bestaat.

Kan gebruik worden geweigerd?

Rechter moet eraan te pas komen.  Een woningeigenaar die het (platte) dak van zijn buurman moest betreden om een lekkage in zijn eigen woning te repareren, voldeed aan de gestelde voorwaarden. Desondanks weigerde de buurman toestemming te verlenen voor het gebruik van zijn erf. Hij wilde eerst zwart-op-wit hebben dat eventuele schade volledig zou worden hersteld door een aannemer van zijn keuze. Aangezien partijen er onderling niet uitkwamen, vorderde de eiser deze toestemming in kort geding bij de Rechtbank Gelderland, 15.12.2016  (RBGEL:2016:6763)  .

Buurman moet meewerken.  De rechter gaf de eiser gelijk. Medewerking aan het gebruik van andermans grond kan namelijk alleen worden geweigerd als daarvoor een gewichtige reden bestaat. Daarvan was in dit geval volgens de rechter geen sprake. Niet alleen omdat artikel 5:56 BW al voorziet in een regeling van schadeloosstelling, maar ook omdat eiser er duidelijk belang bij had dat de reparatiewerkzaamheden (snel) zouden worden uitgevoerd. De buurman moest het gebruik van zijn grond dan ook toestaan.

Wat is dus verstandig om te doen?

o Neem op tijd contact op met de buren. Leg hen uit welke werkzaamheden u gaat uitvoeren en vraag toestemming om hun perceel te betreden.

o Geef duidelijk aan dat u eventuele schade vergoedt (u bent dit namelijk verplicht).

o Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast om discussies achteraf zo veel mogelijk te voorkomen.

o Maak foto’s voordat u start.

o Wikkel een eventuele schade correct af.

Als een noodzakelijke reparatie aan een pand alleen kan worden uitgevoerd door gebruik te maken van het perceel van de buren, moet de buurman dit toestaan. Als er schade ontstaat aan het pand van de buren, moet deze schade (uiteraard) vergoed worden. Maak vóór de start foto’s van de situatie ter plekke.

Recent bekeken