Geschil over waarde of schade, hoe lost u dat op?

Bij koop- en verkooponderhandelingen en afspraken omtrent vastgoed kunnen er discussies ontstaan over bijvoorbeeld de waarde of een vergoeding voor geleden schade. Er zijn verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Taxatiedeskundige. Als er discussies ontstaan over bijvoorbeeld de waarde van een onroerende zaak of over de hoogte van een vergoeding voor geleden schade, kan er om uit de impasse te komen een taxatiedeskundige worden ingeschakeld. Hij kan het geschil begeleiden en proberen dit op te lossen door bemiddeling, mediaton of het geven van een niet-bindend advies.

Bemiddeling

Oplossing aandragen. Bij een opdracht om te bemiddelen gaat het niet om geschilbeslechting. De ingeschakelde onafhankelijke derde begeleidt de gesprekken en geeft een uitspraak over bijvoorbeeld de waarde van het vastgoed waarover een geschil is ontstaan. Het kan ook gaan om een geleden schade te regelen zodat beide partijen weten waar zij aan toe zijn. De taxatiedeskundige plaatst zich dan tussen de partijen en probeert overeenstemming te verkrijgen.

Bemiddelingsovereenkomst. Slaagt hij daarin, dan kan er een bemiddelingsovereenkomst worden gesloten. Let op. Pas als de bereikte oplossing de instemming van beide partijen heeft, kan er een bindende overeenkomst worden gesloten en is de bemiddeling geslaagd.

Mediation

Conflictbemiddeling. Mediators worden vaak ingeschakeld bij successieconflicten of in het geding zijnde bijzondere kopers- of verkopersbelangen. Evenals bemiddeling is ook mediation geen geschilbeslechting omdat het gaat om conflictbemiddeling. Mediation is dus niet per se gericht op het bereiken van een compromis.

Niet inhoudelijk. De mediator probeert om voor beide partijen tot een oplossing te komen. Hij heeft hierbij de rol van gespreksleider en zorgt voor een effectieve communicatie tussen de partijen. De partijen hebben de regie en de mediator houdt zich in zijn faciliterende rol zo veel mogelijk buiten de inhoud van de kwestie. Let op. Dit is dus anders dan de rol van een bemiddelaar die zich wel met de inhoud bemoeit.

Onafhankelijk. Uitgangspunt is dat de mediator als onafhankelijke partij niet van tevoren betrokken was bij of op de hoogte was van dit geschil. Verder mag hij geen belang hebben bij de via zijn mediation te bereiken oplossing. Het gaat er immers om dat de partijen een compromis bereiken over bijvoorbeeld de waarde of de vergoeding van het vastgoed en aldus kostbare procedures kunnen vermijden. De partijen zelf, niet de mediator, bepalen hoe het conflict wordt opgelost. Het resultaat wordt vervolgens vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen contract.

Niet-bindend advies

Conflictoplossing. Een niet-bindend advies wordt meestal gevraagd om in te schatten of een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure kans van slagen heeft. Het uitbrengen van een niet-bindend advies is een vorm van conflictbeheersing. Ook worden hierin schikkingskansen betrokken en wordt er niet beoogd een compromis te bereiken. Meestal worden hierbij een of, als partijen dit afspreken, meerdere deskundigen ingeschakeld. Deze procedure is kort en relatief goedkoop. Let op. Omdat het uitgebrachte niet-bindend advies informatief is, kunnen partijen het ook naast zich neerleggen.

Om conflicten over vastgoed op te lossen, wordt er meestal gekozen voor bemiddeling of een niet-bindend advies. Een niet-bindend advies wordt meestal gevraagd om in te schatten of een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure kans van slagen heeft. Deze procedure is kort en relatief goedkoop.

 

(Bron: Tips&Advies-Vastgoed.nl) 

Recent bekeken